Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Ανάλυση εδάφους - σημαντικό εργαλείο για τους καλλιεργητές


Στα πλαίσια της εντατικοποίησης της  γεωργίας, η σημασία της σωστής διαχείρισης του εδάφους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεδομένου της ανάγκης για αύξηση της βιολογικής γεωργίας, η σωστή διαχείριση του εδάφους είναι πλέον απαραίτητη. Λέγοντας σωστή διαχείριση του εδάφους εννοούμε τόσο τη διαφύλαξη των φυσικών όσο και των χημικών ιδιοτήτων του εδάφους.
 Όσον αφορά τη διαφύλαξη της γονιμότητας του εδάφους, ο καλλιεργητής οφείλει να πραγματοποιεί τη προγραμματισμένη εδαφολογική ανάλυση η οποία γίνεται σε εξειδικευμένα
εδαφολογικά εργαστήρια. Η εδαφολογική ανάλυση είναι αυτή που θα καθορίσει τη ποσότητα λίπανσης κάθε καλλιέργειας τη δεδομένη χρονική περίοδο. Μόνο έτσι θα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι σωστές ποσότητες λιπασμάτων χωρίς να γίνονται σπατάλες με την υπερλίπανση. Αυτό ωφελεί τόσο τη καλλιέργεια όσο και τον ίδιο το παραγωγό αφού μειώνει το κόστος λίπανσης το οποίο είναι μεγάλο. Ας μη ξεχνάμε βέβαια και τα περιβαλλοντικά οφέλη. Βέβαια, η ανάλυση εδάφους μπορεί να διαγνώσει και κάποιες ελλείψεις θρεπτικών στοιχειών του εδάφους και έτσι να αντιμετωπισθεί σωστά το πρόβλημα κάποιας τροφοπενίας.

 Συνοπτικά, μια εδαφολογική ανάλυση περιλαμβάνει τη μέτρηση των παρακάτω παραμέτρων:
 1. Μέτρηση pH και ηλεκτρικής αγωγιμότητας εδάφους
 2. Μηχανική ανάλυση εδάφους
 3. Προσδιορισμός CaCO3 εδάφους
 4. Προσδιορισμός οργανικού άνθρακα και οργανικής ουσίας εδάφους
 5. Προσδιορισμός ολικού αζώτου εδάφους
 6. Προσδιορισμός ΝΟ3-Ν και ΝΗ4-Ν εδάφους
 7. Προσδιορισμός φωσφόρου εδάφους
 8. Προσδιορισμός καλίου εδάφους
 9. Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων εδάφους
 10. Προσδιορισμός HCO3-, Cl-, NO3-, SO4-2
 11. Προσδιορισμός ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους καλλιεργητές ότι η εδαφολογική ανάλυση αποτελεί ένα πολύτιμο όπλο για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στις καλλιέργειες τους, τόσο οικονομικά όσο και ποιοτικά αλλά και περιβαλλοντικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...